Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Yoga studio Bhavana

1 september 2017

 

Artikel 1: De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het deelnameformulier aan de yogastudio.

 

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.

 

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. 

 

1.4) Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts.

 

1.5) Deelname aan één van de lessen betekent dat u als deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2: Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld per overboeking voor de 7e van iedere maand te voldoen. (dit geldt ook voor een strippenkaart). Betaling: t.n.v. Yoga Studio Bhavana. Rekeningnummer NL50 INGB 0007 9245 05.

 

2.2) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

 

2.3) Op feestdagen/vakanties is de yogastudio gesloten. Dit wordt tijdig wordt tijdig aangegeven op de website en nieuwsbrief.

 

2.4) Bij sluiting van een week of langer of wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden, gaat de les niet door. Dit wordt vermeld op de website.

 

Artikel 3: Uitsluiting

3.1) De yogastudio heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet. 

 

Artikel 4: Kleding 

 4.1) Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.

 

4.2) Draag makkelijk zittende (warme) kleding tijdens de les.

 

Artikel 5: Drinken en eten

5.1) In de yogazaal is het niet toegestaan te eten.

 

5.2) Drinken is toegestaan mits in een afsluitbare fles of bidon.

 

Artikel 6: Annulering door Yogastudio Bhavana

6.1) De yogastudio heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 7: Wijzigingen, Prijzen

7.1) De yogastudio behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden, lestijden, locatie en data ten allen tijde aan te passen. 

 

7.2 De yogastudio behoudt zich het recht haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen worden tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief en website.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

8.1) De yogastudio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enig vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

 

8.2) Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan de eigendommen van de yogastudio, dienen te worden vergoed door de deelnemer.

 

Artikel 9: Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Yoga Studio Bhavana betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

 

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de yogastudio.

 

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen (worden) onderworpen aan de bevoegde rechter in de woon plaats of omgeving van de vestiging van de yogastudio.

 

Artikel 10 Privacy

10.1) Persoonsgegevens die worden verzameld en beheerd door de yogastudio, worden niet aan derden verstrekt, zonder toestemming van deelnemer.

 

Yoga Studio Bhavana

 

Irma Vorstenbosch

Wilhelminaveld 23

4611 WG Bergen op Zoom

 

T: +31 6 21 30 30 00 

E: irma.vorstenbosch@xs4all.nl

W: www.bhavana.nl

 

ING. Bank NL50 INGB 0007924505

 

KVK.NR: 6948279